Ochrana osobních údajů

INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Čtyřlístek dětem z.s., se sídlem Nad Obcí 275, Nová Ves, IČO: 08994081 , zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 73098, emailová adresa: ctyrlistek@ctyrlistekdetem.cz, internetové stránky: www.ctyrlistekdetem.cz (dále jen „správce“).
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě přihlášení do programu Čtyřlístek pro štěstí nebo na základě další spolupráce s organizací v souladu s její činností:
 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • poštovní adresa
 • telefon
 • další údaje o Vaší osobě potřebné ke konkrétní činnosti spolku v rámci které je navázána spolupráce.
 1. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění objednávky (v případě koupě předmětu).

III.

Zákonný účel zpracování osobních údajů

 1. Účelem zpracování osobních údajů je:
 • Realizace programu Čtyřlístek pro štěstí, zprostředkování pomoci účastníkům tohoto programu (jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro přihlášení do programu).
 • Činnosti Rodinného centra Čtyřlístek dětem (jsou vyžadovány osobní údaje pouze bezpodmínečně nutné k realizaci konkrétní činnosti).
 • Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
 • plnění právních povinností vůči státu.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje:
 • Po dobu nezbytnou pro realizaci zprostředkování pomoci v rámci programu Čtyřlístek pro štěstí, případně do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 • Po dobu nezbytnou pro realizaci dalších činností v rámci Rodinného centra Čtyřlístek dětem.
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
 • Příslušní pracovnící Rodinného centra Čtyřlístek dětem.
 • Osoby podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na:
 • přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. I těchto podmínek
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

VII.

Závěrečná ustanovení

 1. V rámci programu Čtyřlístek pro štěstí podpisem Informovaného souhlasu o zpracování osobních údajů a čestného prohlášení potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem….